November 22, 2008

Ganesh puja - Details - Part -2Ganesh Festival - Ganesh Puja Details with Video and audio High QualityVasthrayagnam

sloka:
raktha vastra dyayam charu deva yougyamcha mamgalam subha pradham gruhana tyam lambhoudara haratmaja ome sri maha ganadhipathiya nama – vasthra yagnam samarpayami

upaveetham

rajetam brahma suthram cha kanchmam chowrtthareiyakam gruhana sarva dharmajna bhaketa namistadayakm Ome sri maha ganadhipathiami – upavetham samarpayami

Gandham

Chamdanagaru karpooram kasthuri kumkumanvitham Vilepanam sura shresta prityardham prathigruhyathaam Ome sri maha ganadhipathi namaha – gandham samarpayami

Akshathas

Akshathaan dhavalan divyan saleeyastambulammu bham Gruhana paramanamda sambhu puthra namousthute Ome sri maha ganadhipathiyai namaha- akashathalu samarpayami

Pushpamulu

Sugandhani sutusthani jajikunda mukhanicha Yekavimsati pathrani samgruhana namowsthuthe Ome sri maha ganadhipathi namaha- puisphamamm samarpayami

1. ome sumukhayanamah
2. yakadantaya
3. kapilaya
4. gajakarnaya
5. vikataya
6. vighnarajaya
7. ganadhipaya
8. dhumaketaye
9. ganadhyakshaya
10. palachandraya
11. gajananaya
12. vakrathundaya
13. surpakarnaya
14. harambaya
15. skandapurvajaya
16. sarvasiddhipradhayakaya

Celebrate pooja by flowers and akshathas by saying the above namas
Dhoopam darsayami
Slokam: dasamgam guggulopptham sugandham manoharam Dhoopam gruhana devesa vignaraja namousthe Ome sri maha ganadipathiyinamaha (light the bop stick and see to ganasha) Put fruit before ganasha sprinkle water on it showing hand six times saying ome pranayaswaha ome apanayaswaha ome vyanayasvaha ome udanayaswaha ome samanaya swaha ome sri maha ganadhipatayenamah naivadayam samarpayami

Adhanga pooja

Ome sri ganasayanamaha-padou pujayami
Yaka danthiya namaha- gulphou poojayami
Soorpamkarmaya namaha- janunee poojayami
Vighnarajayanamaha- jhangepoojayami
Lakhuvahanayanamaha – ooroompoojayami
Herambhayanamaha – katim poojayami
Lambhoudarayanamaha – udaram poojayami
Gananadhayanamah – nnbhim poojayami
Ganesayenamah- hrudhayam poojayami
Sthoolakhamthayanamaha – khamtham poojayami
Skamdham agrajayanamaha – schamdhou poojayami
Pashahastayanamaha – hasthou poojayami
Gajavakthraya namaha – vakthram poojayami
Vhnahamtranamah – vthrou poojayami
Suurpakarmaayanamaha – karnou poojayami
Palachamdraya – lalaatam poojayami
Sri maha ganadhipathi namaha – saryaanyaangaani poojayami
Sri ganesvaraanugrahasiddyardham – patram samarpayami

Pathra pooja(leaf)/b]

1. sumukhayamaha – machei
2. ganadi pathai namaha – bruhaveera
3. umaputrayamamaha – binva
4. gajanamayanamaha – duravara
5. harasonavenaha – dattoora
6. lambotharayanamaham – badari
7. guhagrajaye namaha – aparama
8. gajakarnayanamaha – tulasi
9. yekadanthayanamaha – choota
10. vikatayamaha – karavara
11. vhinnadantayanamaha – vishnukrnatha
12. vatave namaha – dadima
13. sarvaswaraya namaha – davadaru
14. palachandrnamaha – muruvaka
15. herambaya namaha – sindhuvera
16. soorpa karyanamaha – jajipapram
17. suragrajayamahna – gandakee
18. ebhaeaktraya namaha – sanea
19. vinayakayanamaha – aawaddha
20. suraseviteyenamaha – arjuna
21. kapilayanamaha – arka
sri ganashaya yakavimsati patra pooja samaptam

[b]astotharasathanama pooja

ome gajananaayanamaha
vinayakaya
pramukhaya
sukhaniddaye
mahaganapataye
mahabalayai
vignaraajaaya
dvimaturaya
supradeepaya
suraadyakshaya
meanyaia
ganadyakshaya
dvimukhaya
sumukhaya
surarignaya
mahakaalayai
herambayai
lambajataraayai
hrasvagreevaayai
mahodarayanamaha
Madhotkatayanamaha
Manrene
Mahaveeraya
Mangalaswaroopaya
Pramadaya
Pradhamaya
Praznaya
Vignakarthre
Vignahantre
Viswanetraya
Viratpataye
Cruthive
Vakrutave
Srungarine
Asrithavatsalaya
Sivapriyaya
Seeghrakarine
Saswataya
Bhavaya
Balothitaya
Bavatmajaya
Puranapurushaya
Pooshne
Prabhave
Puskarokshiptaya
Agraganyaya
Agrapoojyaya
Agragamine
Netrakruthe
Chamekaraprabhaya
Sarvaaya
Sarvopanyasaya
Sarvakatre
Sarvanetraya
Sarvasiddhipradhaya
Sarvasiddhaye
Panchahastaya
Parvathinandanaya
Kumaraguravenamaha
Akshobhyaya
Kunjarasurabhajanay
Premodhaya
Modhakapriyaya
Kanthimathe
Dhruthimathe
Kaminenamaha
Kapittaphalapriyaya
Bhramachrine
Bhrmavidyavibhave
Jishnave
Vishnupriyaya
Bhaktajeevetaya
Jitamanmadhaya
Aiswarayakaranaya
Jayasenamaha
Yakshakinnerasevidaya
Ome gangasutaya
Ganadesaya
Gamberaninadaya
Vatavenamha
Abhistavaradaya
Jyothishe
Bakthanidaye
Bavagamyaya
Mangalapradaya
Avyakathava
Aprakruthaparakramaya
Satyadharamine
Sakthiyi
Sarasambhunidhayai
Mahesayanamaha
Divyangaya
Manikinkinimekalaya
Samastadevataya
Sahishnave
Sathatothitaya
Vignantakarinenamaha
Vishvadhruse
Vihvarakhakruthe
Kalayanaguravenamaha
Unmattaveshaya
Parajithe
Samstajadharaya
Sarva aiswarya pradaya
Ekadanthaya
Srivigneswaraya
Ome sriharidraganapathiyenamaha
Sree vinayaka vratha kadha

Ganesh puja - Details - Part -3

No comments:

Post a Comment

have your say?

Recent Posts

Admins Youtube -Devotional Videos

Thanks and Vist us Again

Gsv Pics |Gsv Vids | Techno zip| Divine Thought | For The Sake of Us | Gsv Films | DMCA POLICY | Privacy Policy
Note: ALL THE PHOTOS,STILLS AND PICTURES FOUND IN THIS BLOG ARE FROM VARIOUS INTERNET SOURCES AND SOME ARE FROM THE PROPER RIGHT FROM THE WEBSITE OWNERS IF YOU FIND ANYTHING ILLEGAL AND YOU WANT US TO REMOVE IT FROM THIS BLOG EMAIL US TO gsvfilmsblog @ Gmail .com WE WILL REMOVE It IMMEDIATELY.... Contact Us Copyright 2011 A product of GSV Films. Actors Actress Unseen Photos!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...