November 21, 2008

Ganesh puja - Details - Part -1


Ganesh Festival - Ganesh Puja Details with Video and audio High QualitySiddhivinayaka pooja:

Prepare vinayaka by paste of turmeric powder and put kumkuma on it and start pooja with akshathas.

Slokam:
gururbrahmaa, gurur Vishnu. Gurur devo maheswaraha, guru sakshath parabrahma thasmisri guravey namaha

Decorate the north east corner with water and turmeric powder and ragavallis with rice flour. put a plank on ragavlli decorate the plank and put astadalapadma take a plate with rice and put a pan leaf on the rice. The vinayaka prathima place on the leaf. Then perform puoja put the plate on the plank.

How to perform Vinayaka Chavithi (vinyaka Chathurthi Puja ) ?

Put Oil Light in the niruthi ( south west) light the lamp and also dhoop stics.
Put the thamb between middle and pointer then put the pointer and thumb and other finger horizontal and palm asboul then take water into the palm with a spoon and take in by saying
1.Ome kesavaya swaaha first sip
2. ome narayanaya swaha second sip
3. ome madavaya swaha third sip
4. ome govindayanamaha (wash the hands)
5. vishnavenamaha (touch the water and wash the eyes with thumb and middle finger
6. madusudanayanamaha 7. trivikramayanamaha (clean the lips with towel and namaskaram
8. vamanayanamaha 9 sridarayanamaha (sprinkle water on head )
10. hreshikesayanamaha sprinkle on ganesh with leaf.
11. ome padmanabaya namaha sprinkle drop of water on feat
12. damodarayanamaha sprinkle water on head
13 sankarshnayanamaha clean chin with fingers
14. vasudevaya namaha cought nose with fingers lightly
15. pradyunnayanamaha
16. aniruddayanamaha (tough the eyes)
17. purushotamayanamha
18. adhokshanayanamaha (tough the ears)
19. narsimhayanamha
20. achyutayanamaha (tough the naval middle part of the stomach )
21 janardhanayanamha (tough the chest with fingers )
22. upendrayanamaha tough the head the with finger points
23. harayanamaha
24. krishnayanamha (tough the right shoulder with left hand and left shoulder with right hand)

Aatma suddhi slokam:
apavitraha pavitrova sarvava upanga thosiva
ya smareth pudari kaksham saba bahyantara suchihi

(sprinkle water on head)


Bhusuddhi: (Cleaning the space with holy water, where we are going to place the idol)

Take water in the palm and say the sloka and sprinkle water around you

slokam: 

uttistantu bhotha pisacha yeethe bhumi bharakah yethesha mavirothena brahmma karma samarahe 
 put akshitas back. Side.

Puja Starts 
Suklam ambaradharam vishum sasi varnam chaturbujam Prasanna vadanam dyayai sarva vignopa santhayai Agajanana padmarkam gajanana maharnisam Aneka damtham yeka damtam upasmahe
Put some akshetas on vinayaka by this sloka
1. apada mapahartaram dataram sarvasampadam lokabhi ramam sri ramam bhuyobhuyo namamyaham
2. ya sivo nama ruupabyam yadevi sarva mangala saranyo trayambake devi narayana namostuthe
ome sri lakshmi narayanabyam namaha
ome sri umamaheswarabya namaha
vani hiranya garbayanamaha
sechi purandarabya ya
arundati vasitabya
sitaramabya
mitreyi katyai sahita yagnavalkyabya
sarva devathabya
sarva bhudevatabya
sarva dvigdevatabya
gramadevatabye
gruha devathabye
aditaya navagraha devata

slokam:
adityacha somaya mangalaya bhudayacha
guru sukra sanibyasksha rahave kethave nameha
sarvedyo mahajanebyo namaha ayam muhurtha sumohurthostu tough the nose with fingers say
sloka: ome bho ome bhuvaha ogam suvaha ome mamaha ome janaha ome tapaha ogam satyam ome tatsa viravrenyam bhargo devasye dhemahe dheyoyona prchodaya ome apojyothi rasamrutam brhamma bhurbhuvassurom samkalpam: mamoparta dulita kshaya dwara sri parameswara preetyardam subhe sobhana muhurthe sri maha rajniya pravarta manasya adya brahmana dvitiva paradye swetha varaha kalpe vivaswta manvantre kaliyuge pradama pade -------- jeethe --------- varshe ------ kande dig-------bage -------pradehe--- asmin sarvagith nama samvatsare dakshinayane varshrutuve sravana mase suklapakshe, sukravasare subha nakshtre subayoge subakarne ------ gotram ------namam ------asmatam sakutumbaya kshema styairya vijaya arogya aiswarya abhi vyardam darma arda kama moksha chturvida purusharda pala stityardam putra powtrabhi vyudhyardham sakalavida mano wanchika pala stityardam sri ------ ex: varalakshmi pardevatha anugraha prasada sityardam varalakmi muddisya varalakmi devatapujam krisye tough the water with middle finger.

Ada nirvigyna pari sampyardam sri maha ganapathi puuja karisye

Kalasapuja: take a vessal and apply tamaric anit decorate with cukum take water into the vasel unfit sound fowers and leaves then cover the kalasa with right hand and say Kalasasya muke Vishnu kante rudra samasritaha Muletatrastithow bramma madye matru gana smrutaha Kuchoutu sagara sarve sapta devepa vasudara Rugwedo adaha yajurvedo samavedo adhervanaha anaiksha sihita sarve karsambo samasritaha Tishsrathi savitri, gayatrichi sarasvathi Scandow ganapthi skhaivah santhihi pusti kari tadhe Slokam : ragecha yamunechiva godavari saraswathi narmadha sindu kaveri jalesmin sannidi kuru ayanatamdevi pujardam mama gurutaksya tarakaha palasodikena puuja dravani diva matmanam cha samprokya sprinkle the kalesodaka with flower and sprinkle on devatas and puuja dravas

Maarjanamu:
Ome apavitrah pavithrova sarvava stanga thopive ya smare pundarea kakshasa bahya byantara suchihi Then take some akshitas turmeric powder and put on ganapathi idol then touch the idol and namaskar Sri maha ganadhipatayenamaha- prana pratistapna muhurte sumuhurtostu thadastu next read as below and namaskar to god ganapathi

Sloka:
Sumukha schivadantaksha kapilo gajakanikah Lambow deraksha vikato vigna rajo vinayakaha Dhoomakatu ragnadyaksha palachandro gajanana Vakra thunda surpa kernp harambo skandha poorvajah Shodasyani namani yah pateshruniya depi Vidyarambhe vivahecha prauese nirgame thadha Samgrame sarve karyesu vignastasye najayathe Ome sri mahaganapathayainamaha dhyayami (say this and put akshatas on ganapathi) Dhyanam

Sloka:
Bhava sanchita papowghavidvansini vichakshana Vignadharka bhaswantham vigna raja mahan bhaje Eaka danta surpakarnam gajavaktraw chaturbhujam Pasankisedharam devam dhgaya tsiddi vinayakeni

Sloka:
Dhyaye dgajananam devam thapte kanchna sanibham Chaturbhujam mahakayam sarvabharanabhoositam Ome sri maha ganadhipatayenamaha dhyana samarpayami

Asanam
Mowktikhaihi pusyaragaisha nanaratnai dwirajitam Rathana simhasanam charu preetyardham pratigruhyatham Ome sri maha ganapathayainamaha- cimhasanardham akashta samarpayami

Arghyam
Gowri putri namastasu sankarasya priyanandanam gruhanyartham mayadattam dwanda puspa kshitiryutam Ome sri maha ganadipathiyainamaha- arghyam sarmayapayammi (sprinkle water with flower at ganapathi)

padyam

gajavaktra namastestu sarvadheestaaradayaka bhaktya tadyam mayadattam gruhana dwiradanana ome maha ganadipathyai namaha- padyam samapayami (sprinkle water with flower at ganapathi)

Achamanam
Anadhanadha sarvajana dwervana varapujitha gruhanachamanam deva thuvhyam dattham mayaprabhow Ome sri ganadhipathyai namaha – achamanaiyum samapayami Madhuparkam

Dadhi ksheira samayukitham maddhvajyema samarpitham Madhuparkam gruhanedam gajavakthra namousthuthe Ome sri maha ganadhipathyai namaha- madhuparkam samarpayami

Pamchamrutha snanam
Snanam pamchamruthirdheva gruhana gananayaka Anadhanadha saryajna geervanagana poojithi Ome sri maha ganadhipathi namaha – pamchamrupha snanam samarpayami (cow milk, cow curd, cow gee, honey and sugar together called panchamurtha)

Part -2 continues ..

No comments:

Post a Comment

have your say?

Recent Posts

Admins Youtube -Devotional Videos

Thanks and Vist us Again

Gsv Pics |Gsv Vids | Techno zip| Divine Thought | For The Sake of Us | Gsv Films | DMCA POLICY | Privacy Policy
Note: ALL THE PHOTOS,STILLS AND PICTURES FOUND IN THIS BLOG ARE FROM VARIOUS INTERNET SOURCES AND SOME ARE FROM THE PROPER RIGHT FROM THE WEBSITE OWNERS IF YOU FIND ANYTHING ILLEGAL AND YOU WANT US TO REMOVE IT FROM THIS BLOG EMAIL US TO gsvfilmsblog @ Gmail .com WE WILL REMOVE It IMMEDIATELY.... Contact Us Copyright 2011 A product of GSV Films. Actors Actress Unseen Photos!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...