September 16, 2011

Lalitha Sahasranamam Listen Online -Prosperous life

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata
Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava
Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama
Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogahLALITHA SAHASRANAMAM VIDEO WITH MEANING -DHYANAM

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat
Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham
Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim
Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam
Dhyayetparamanbikam
Arunam karuna tarangitakshim
Dhruta pashankusha pushpa banachapam
Animadibhi ravrutam mayukhai
Rahamityeva vibhavaye, bhavanim
Dhyayetpadmasanasdham vikasita
Vadanam padmapatrayatakshim
Hemabham pitavastram karakalita
Lasadhemapadmam varangim
Sarvalankarayuktam satata mabhayadam
Bhaktanamram bhavanim
Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam
Sarvasanpatpradatrim
Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam
Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham
Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram
Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam
Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree

Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1
Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2
Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3
Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4
Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5
Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6
Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7
Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8
Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9
Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
Karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10
Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11
Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12
Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13
Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14
Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15
Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16
Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
Manikya makuta kara janudvaya virajita – 17
Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18
Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
Padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19
Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20
Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21
Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22
Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee -23
Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24
Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25
Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26
Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27
Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28
Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29
Vishukra pranaharana varahi viryanandita
Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30
Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31
Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32
Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava -33
Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja -34
Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35
Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
Kulamrutaikarasika kulasanketapaline – 36
Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
Akula samayantasdha samayachara tatpara – 37
Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38
Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39
Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40
Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini -41
Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42
Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
Shatodari shantimati niradhara niranjana – 43
Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44
Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45
Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
Niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46
Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47
Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48
Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49
Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50
Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51
Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52
Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53
Maharupa mahapujya mahapataka nashini
Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54
Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55
Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita – 56
Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
Mahakamesha mahishi mahatripurasundari – 57
Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
Mahachatushashtikoti yogini ganasevita – 58
Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara – 59
Charachara jagannadha chakraraja niketana
Parvati padmanayana padmarga samaprabha – 60
Panchapretasanasina panchabramha svarupini

No comments:

Post a Comment

have your say?

Recent Posts

Admins Youtube -Devotional Videos

Thanks and Vist us Again

Gsv Pics |Gsv Vids | Techno zip| Divine Thought | For The Sake of Us | Gsv Films | DMCA POLICY | Privacy Policy
Note: ALL THE PHOTOS,STILLS AND PICTURES FOUND IN THIS BLOG ARE FROM VARIOUS INTERNET SOURCES AND SOME ARE FROM THE PROPER RIGHT FROM THE WEBSITE OWNERS IF YOU FIND ANYTHING ILLEGAL AND YOU WANT US TO REMOVE IT FROM THIS BLOG EMAIL US TO gsvfilmsblog @ Gmail .com WE WILL REMOVE It IMMEDIATELY.... Contact Us Copyright 2011 A product of GSV Films. Actors Actress Unseen Photos!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...